Home
Stäng X

Press release

Cassandra Oil AB (publ)

2016-07-28

DELÅRSRAPPORT

JANUARI –JUNI 2016

ANDRA KVARTALET, 1 APRIL -30 JUNI 2016

 • Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –8,5 (-9,3) MSEK eller -0,25 (-0,31) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –9,0 (-8,7) MSEK eller -0,27 (-0,29) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,8) MSEK.

FÖRSTA SEX MÅNADERNA, 1 JANUARI – 30 JUNI 2016

 • Koncernens omsättning under perioden uppgick till - (-) MSEK.
 • Nettoresultatet uppgick till –16,5 (-17,0) MSEK eller -0,49 (-0,57) SEK per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var –14,3 (-19,5) MSEK eller -0,42 (-0,66) SEK per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 (0,8) MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Vid den ordinarie årsstämman den 25 april 2016 beslutades bland annat att:

 • ändra bolagets bolagsordning innebärandes att styrelsens säte ändras till Västerås men att bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller om extraordinära omständigheter så kräver på annan ort i Sverige.
 • ändra bolagets bolagsordning innebärandes att ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. De skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000.
 • genomföra en emission av 2 000 000 teckningsoptioner, att tecknas till lika delar av styrelsens ordförande samt av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en aktie per option för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019. Detta har effektuerats. Se nedan under rubriken ”Aktiekapitalet”
 • bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Bolagets utestående teckningsoption TO3 förföll till inlösen den 30 april. En aktieägare valde att lösa in 41 teckningsoptioner. Denna transaktion gjorde att bolagets aktiekapital ökade med 41 kronor och gav ett kapitaltillskott på 1 640 kronor.

Under perioden har stort arbete lagts ner på att beskriva och säkerställa bolagets produktkvaliteter. Bland annat har Cassandra Oil låtit Statens Provningsanstalt analysera olja utvunnen ur uttjänta bildäck vid processanläggningen i Västerås. Det har genom C14 metoden fastställts att oljan som producerats från däck är till cirka 48 % icke-fossil, vilket gör att den delen kan klassificeras som återvinningsbar bio-olja. Detta resultat är till stor fördel för Cassandra Oil då marknadsvärdet på den CASO-producerade oljan härigenom blir högre än för crude oil.

Olja utvunnen från avfallsplast vid processanläggningen i Västerås har analyserats av SAYBOLT, ett världsledande analysföretag. Resultaten visar (Se diagram nedan) att Cassandra Oils olja från plast innehåller större andel lätta produkter än Brent (Nordsjöolja). Samma förhållande än mer accentuerat gäller för Cassandra Oils olja från däck.

Samarbetet med Ragn-Sells fortskrider och fördjupas alltmer. Parterna är överens om att produktion avseende depolymerisering av uttjänta bildäck ska påbörjas så snart samtliga miljömässiga tillstånd erhållits. Detta beräknas kunna ske under hösten 2016.

Vid processanläggningen i Spanien pågår projektering för att starta regelmässig produktion. Detta innefattar att uppgradera processanläggningen genom att implementera de uppgraderingar, som utvecklas av Cassandra Oil, samt installera utrustning för förbehandling av plastråvaran.

I Saudarabien fortlöper planeringen för start av ett gemensamägt bolag. Som en följd av att Cassandra Oil visat på möjligheten att från bildäck återvinna bio-olja, kan återvinning av däck komma att prioriteras före omhändertagande av oljesludge.

Patent

Cassandra Oil Technology AB har under perioden och därefter fått ytterligare patent beviljade:

 • I Nigeria beviljades den 4 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Australien beviljades den 17 mars patent avseende ”Reactor comprising a rotor”
 • I Singapore beviljades den 6 april patent avseende ”Reactor, Method of decreasing the amount of solid particles in a gas stream from a reactor and use of the reactor”
 • I Singapore beviljades den 30 maj patent avseende “Reactor, method of increasing the efficiency in a reactor and the use of the reactor”

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den för Cassandra Oil AB pågående företrädesemission var vid teckningstidens utgång, den 7 juli, övertecknad med ca 90 %. Således har antalet aktier ökat med 15.054.124 till 48.925.905, aktiekapitalet ökat med 15.054.124 kr till 48.925.905 kr och bolaget tillförts 22.581.186 kronor innan emissionskostnader. Cassandra Oil har bedömt att de genom emissionen tillskjutna medlen kommer att räcka till dess att koncernen lyckas etablera samarbete med industriella partners för kommande större investeringar.

VD Anders Olsson kommenterar 

”Jag och alla medarbetare på Cassandra Oil AB vill rikta ett stort tack till samtliga aktieägare som tecknade i denna företrädesemission. Detta kapitaltillskott stärker nu vår finansiella position och innebär att vi kan öka expansionstakten med nya samarbetspartners samt vidareutveckla processanläggningen i Västerås. Förra veckans goda nyhet om möjligheten till att utvinna bio-olja från uttjänta däck påvisar ytterligare styrkan i vår teknologi, och visar ännu en gång att vi är på god väg att bli en viktig länk i den cirkulära ekonomin.”

I samband med övertecknad företrädesemission har styrelsen med stöd av tidigare bemyndigande, beslutat om en riktad emission med teckningskurs 1,50 kr per aktie för att ersätta garanti- och emissionskostnader samt kvitta investeringskapital mot aktier i den företrädesemission som genomförts.

Sammanlagt tilldelades 5.403.888 aktier till externa parter (Gabrielsson Invest AB, Gryningskust Holding AB, City Capital Partners AB, Reaktion Value Labs AB, Afram Alode och Andreas Bonnier) för att täcka garanti- och emissionskostnader samt lösa delar av tidigare erhållna brygglån. Kursen är bestämd till samma kurs som tidigare företrädesemissionen genomfördes på, dvs 1,50 kr per aktie. Vid registrering av den riktade emissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Cassandra Oil AB därav uppgå till 54.329.793 st, med ett totalt aktiekapital om 54.329.793 kr.

Styrelsen har vidare beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 12 augusti 2016 kl 10.00 hos DLA

Piper på Kungsgatan 9 i Stockholm med förslag till beslut om en riktad nyemission till styrelseledamoten och VD:n Anders Olsson om 12.490.000 kr genom kvittning för tidigare utlånat kapital i form av succesivt insatta medel och upparbetade skuld. Lånen har avsett att täcka bolagets likviditet och har löpande rapporterats i bolagets kvartalsrapporter. Den föreslagna emission omfattar 8.326.667 st aktier till en teckningskurs om 1,50 kr per aktie som bestämdes i enlighet med kursen för ovannämnda företrädesemission. Om beslutet bifalles kommer antalet aktier efter registrering av den riktade emissionen uppgå till 62.656.460 aktier med ett totalt aktiekapital om 62.656.460 kr.

För den fullständiga rapporten läs bifogad PDF.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB