Home
Stäng X

Press release

Årsredovisning 2018

2019-05-14

Cassandra Oils årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Årsstämma

Den ordinarie årsstämman hölls den 26 april 2018 i Västerås. Vid stämman beslutades bland annat att:

  • ändra bolagets bolagsordning innebärandes ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60 000 000 kronor och högst 240 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 120 000 000 och högst 480 000 000.
  • bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt for aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, förvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Ny handelsplattform

NASDAQ Stockholm beslutade 2018-09-11 att avföra Cassandra Oil AB:s aktier från handel på Nasdaq First North. 

Cassandra Oil har därefter träffat avtal med Mangold Fondkommission AB om att aktierna ska föras upp för kontinuerlig handel på Mangoldlistan. Så sker nu också från den 22 november 2018.

Cassandra Oils krav på Länsförsäkringar justeras till 86 miljoner kronor plus ränta.

Den 6 juli 2018 lämnade Cassandra Oil AB:s dotterbolag Cassandra Oil Technology AB in justering av sina yrkanden till tingsrätten i Västerås i tvisten med Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidig.

Vidare yrkar Cassandra att tingsrätten ska fastställa att Bolaget får ta i anspråk sin ansvarsförsäkring med avseende på eventuella krav från fastighetsägarens försäkringsbolag och annan tredje man med anledning av branden.

Cassandras ledning och juridiska ombuds bedömning av tvisten är oförändrad och vi hänvisar till tidigare rapporter.

KONCERNENS OPERATIVA VERKSAMHET UNDER 2018

Industriella samarbeten

Samarbete i Danmark

Cassandra Oil AB avtalade den 31 mars 2017 om att bilda ett bolag tillsammans med Reaktor ApS. Bolaget kommer att processa avfall, inte bara från Danmark, utan även från närliggande länder som har stora däckproblem. Den första CASO-anläggningen med en årskapacitet på ca 12 000 ton däck avsågs att i augusti 2017 placeras i Frederiksværk på Själland vid Reaktor ApS anläggning. En andra anläggning skulle sedan installeras i början av 2018.

Den brand som drabbade Cassandra Oil den 28 maj 2017 förstörde de reaktorer som skulle levereras till Danmark. Samarbetsprojektet har därmed försenats. Cassandra och Reaktor ApS har utnyttjat tiden genom att göra en förnyad miljöansökan helt anpassad till den kommande gemensamma verksamheten. Status vid denna rapports skrivande är att projekteringsarbetet pågår och miljötillståndet, nu anpassat till Cassandras uppdaterade teknik, har godkänts av myndigheterna. 

Samarbete i Spanien

I november 2016 ansökte Cassandras spanska samarbetspartner Valoriza om tillstånd (IEA ansökan) för omfattande återvinningsverksamhet.  

Ansökan gjordes för en anläggning med 4 st CASO 600E processanläggningar. Handläggningen av tillståndsärendet har tagit lång tid. 

Miljömyndigheterna har nu beviljat tillstånd att återvinna ca 75 000 mt plastavfall per år och att producera ca 350 000 fat olja per år.

Samarbete med BF Holding OÜ i Estland

Cassandra Oil AB och BF HOLDING OÜ, Estland, kom den 2 juli överens om ett MoU, Memorandum of Understanding, med en beskrivning av villkoren för start av ett gemensamt bolag för återvinningsverksamhet i Estland. Den första anläggningen placeras i Fosforiidi, Maardu, Estland och planeras att bestå av en CASO-reaktor. BF HOLDING OÜ har ansökt om EU-bidrag på grundval av Cassandra Oils unika och snabba depolymerisationsteknik. 

Övriga marknader

Vi upplever ett fortsatt stort intresse från flera kontakter för Cassandras teknik. Kontakter vars avfallsproblem kvarstår och Cassandras unika snabbpyrolys anses vara en högst intressant lösning. Dessa diskussioner visar på stor potential. 

Utveckling

CASO 600 reaktorn har under åren från att den första installerades i Irak 2014 till den tredje och fjärde reaktorn som förstördes i branden den 28 maj 2017 genomgått en stor kunskap- och teknisk utveckling som tagit en lång tid med stora uppoffringar från aktieägarna. Då reaktor nummer fem nu ska byggas tas kunskaperna och erfarenheterna från de tidigare med i beaktande och bakas in i en från grunden ny struktur, generation fem av CASO reaktorn. Ritningsarbetet för denna fas har slutförts.

Under året har utvecklingsavdelningen också arbetat med analyser och förädling av kolpulvret som vi får fram i CASO processen. Genom Cassandras unika teknik får vi fram ett högvärdigt kolpulver av jämn kvalitet som potentiellt har högre värde än vad vi tidigare beräknat.

REACH-registrering av oljan har gjorts. Detta gör det möjligt att handla med och transportera den som en produkt och inte som avfall.

Personal

Medelantalet anställda under året uppgick till 11 (13) personer varav 9 (11) var män. Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet anställda till 11 (13), varav 9 (11) män. Av dessa är två män deltidsanställda. 

Miljöfrågor

Cassandra Oils verksamhet är föremål för en omfattande miljörättslig reglering, som detaljstyr produktion,leverans och transport av avfall och olja. Erforderliga miljötillstånd har beviljats för de pågående verksamheterna i Danmark och Spanien.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Therium finansierar Cassandras försäkringstvist

Cassandra ingick i januari ett avtal med Therium Nordic (www.therium.no), som är den nordiska delen av Therium Group, ett internationellt bolag som fokuserar på att investera i rättsprocesser de anser ha stor potential till framgång. 

Theriums stöd innebär att Cassandra kan fortsätta processen mot full ersättning inte bara genom tingsrätten, utan även genom högre instanser om så krävs. 

Om Cassandra vinner i rätten betalas en vinst/risk-kompensation ut till Therium. Förlorar Cassandra betalar Therium även motpartens legala kostnader och ingen återbetalningsskyldighet föreligger.

Rättegång i Västmanlands Tingsrätt

Den 29 mars 2019 meddelade Västmanlands tingsrätt att Cassandra Oil Technology AB:s talan lämnas utan bifall och att bolaget ska ersätta LF:s rättegångskostnader om 4 711 938 kronor varav 3 293 500 kronor avser ombudskostnader, jämte ränta från dagen för domen till dess betalning sker. Såväl dessa kostnader som Cassandra Oil Technology AB:s kostnader omfattas av det avtal med Therium Nordic som Cassandra Oil meddelade den 7 januari 2019. Avtalet med Therium Nordic innebär också att Cassandra Oil Technology AB kan föra talan mot LF genom högre instanser.

Cassandra Oil Technology AB:s ombud vid advokatfirman Delphi, Stockholm, fortsätter att föra Cassandra Oil Technology AB:s talan i den fortsatta tvisten som nu har överklagats av bolaget till Svea Hovrätt. Såväl styrelsen för Cassandra Oil som de juridiska ombuden står fast vid bedömningen att Cassandra Oil Technology AB har goda förutsättningar att helt eller delvis gå vinnande ur tvisten med LF. 

Omstrukturering och kraftsamling

I april inleddes en process som syftar till att den operativa verksamheten i Cassandra Oil kommer drivas i ett nytt helägt dotterbolag och försäkringstvisten med Länsförsäkringar (”LF”) isoleras från koncernen. 

Cassandra Oil ser en stark och tilltagande efterfrågan på återvunnen olja och våra andra produkter. En anledning bedöms vara, att drivmedelsleverantörer från 2020 måste inkludera 20% återvunnen olja i sina leveranser till marknaden.

Oljebolag och avfallsåtervinnare börjar nu få upp ögonen för pyrolys som bästa möjliga återvinningsmetoden för kolvätebaserat avfall då t.ex. förbränning och deponi av plast inte längre anses fördelaktigt. Cassandra Oils patenterade snabbpyrolysmetod ses av många som miljövänligare, säkrare samt mer ekonomiskt gångbar än traditionell pyrolys. Att oljan från avfall också kan ersätta vanlig råolja är ytterligare ett steg i rätt riktning för ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Mot bakgrund av detta anser Cassandra Oils styrelse att det är i Bolagets och aktieägarnas bästa intresse att genomföra en omstrukturering av koncernen i syfte att renodla verksamheten, separera den pågående tvisten från den dagliga driften och samtidigt möjliggöra för befintliga och nya investerare att satsa på Cassandra Oil i det spännande skede Bolaget befinner sig.

Cassandra har avyttrat dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB

Med syfte att kunna driva koncernen vidare och kunna finansiera verksamheten, har försäkringstvisten med Länsförsäkringar (”LF”) nu isolerats från koncernen. Cassandra Oil har överlåtit dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidare försäljning eller finansiering på ett sätt som avses optimera värdet för samtliga aktieägare. Som en del i den processen kommer de operativa tillgångarna och skulderna, samt patent och andra immateriella tillgångar, överlåtas till ett nytt bolag i koncernen, Cassandra Technology AB.

Cassandra Oil genomför företrädesemission

Cassandra Oil AB genomför en företrädesemission av konvertibla skuldebrev varvid aktieägare som äger 600 aktier äger rätt att teckna ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 100 kronor. Emissionen är beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018, registrerat hos Bolagsverket den 28 maj 2018.

De konvertibla skuldebreven löper över 24 månader med 12 procents årlig ränta och kan konverteras till stamaktier till konverteringskursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 250 000 konvertibler och kan vid full teckning tillföra Cassandra Oil högst 25 MSEK före emissionskostnader.  

Teckningstiden löper från den 9 maj till och med den 5 juni 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Avstämningsdag är den 6 maj 2019. Sista dag för handel i Cassandra Oils aktie med rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 2 maj 2019. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till deltagande i företrädesemissionen är den 3 maj 2019. Aktien handlas på Mangoldlistan, vilken är en inofficiell marknadsplats.

Extra bolagsstämma

Tidigare revisor, Johan Malmqvist, har tvingats avsäga sig uppdraget då han inte är opartisk i relation till bolaget. Vid en extra bolagsstämma med Cassandra Oil AB den 4 mars 2019 utsågs den auktoriserade revisorn Johan Kaijser till revisor i Bolaget.

KONCERNENS FINANSIELLA VERKSAMHET UNDER 2018

Omsättning och resultat

Koncernens omsättning uppgick till - (-) MSEK.

Rörelseresultatet var -25,6 (-80,7) MSEK.

Nettoresultatet uppgick till -30,2 (-85,8) MSEK eller -0,21 (-1,16) SEK per aktie.

Kassaflöde och likvida medel

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12,6 (-28,0) MSEK eller -0,09 (-0,38) SEK per aktie.

Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 0,1 (0,1) MSEK.

Eget kapital och soliditet

Eget kapital uppgick vid årets slut till -7,6 (10,2) MSEK eller -0,05 (0,09) SEK per aktie.

Koncernens soliditet var vid årets slut -16,8 (21,4) procent.

Läs den kompletta årsredovisningen i bifogad PDF


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Download pdf 
Website policy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB