Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil genomför nyemissioner om totalt 60 MSEK

2014-04-14

Sammanfattning
Cassandra Oil har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 37,85 MSEK och en företrädesemission om 22,15 MSEK, totalt 60 MSEK. Båda nyemissionerna, som sammantaget omfattar 2 142 858 aktier (antalet kan bli föremål för en marginell justering till följd av avrundningseffekter) genomförs till emissionskursen 28 SEK. I den riktade emissionen erhåller tecknarna två teckningsoptioner för varje tecknad aktie. Nyemissionen sker för att finansiera etableringen av Cassandra Oils första processanläggning i Irak och fortsatt expansion i Irak-projektet samt för att  ge Cassandra Oil möjlighet att öka sin ägarandel i projektet.

Bakgrund och motiv för nyemissionerna
Cassandra Oils finansiella JV-partner avseende etableringen i Irak har ännu inte betalat ut avtalad del av lånefinansieringen till JV-bolaget. De föreliggande nyemissionerna genomförs för att stärka Cassandra Oils finansiella ställning och ge Cassandra Oil möjlighet att inleda etableringen i Irak i egen regi med potential att öka ägarandelen i projektet.

Cassandra Oil inledde verksamheten i dess nuvarande form vid årsskiftet 2011-12 och genomförde i samband med listningen på First North (genom ett omvänt förvärv) två emissioner om sammantaget 50 MSEK. Detta kapital har, tillsammans med förskott från JV-partners, finansierat etableringen av Cassandra Oil i Västerås, utveckling, tillverkning och testkörning av den första processanläggningen av modellen CASO 600 som nu är klar för leverans till Irak samt påbörjad tillverkning av ytterligare tre processanläggningar av modellen CASO 600 och en processanläggning av den större modellen CASO 1500.

Cassandra Oils affärsmodell har baserats på att finansieringen vid bolagets bildande skulle finansiera bolagets uppstartsfas och tillverkning och testkörning av den första processanläggningen. Industrialiseringsfasen, som Cassandra Oil nu står inför, skulle finansieras av partners i olika joint ventures. Denna modell ger fördelar i form av mindre utspädning i moderbolaget, men innebär samtidigt att Cassandra Oil måste avstå från förhållandevis stora ägarandelar i projekten. I projektet i Irak skulle Cassandra Oils ägarandel vara 50 procent. Den finansiella partnern skulle äga 32 procent och lokala intressenter resterande 18 procent.

De föreliggande nyemissionerna innebär att Cassandra Oil har möjlighet att behålla en större ägarandel i Irak-projektet i utbyte mot en mindre utspädning i moderbolaget. Om Irak-projektet blir framgångsrikt kommer detta återspeglas markant i moderbolagets resultat per aktie. För den fortsatta expansionen kommer Cassandra Oil behöva samarbeten med framför allt industriellt inriktade partners och Cassandra Oil kommer även fortsättningsvis söka sådana samarbeten.

Den riktade nyemissionen
Den riktade emissionen omfattar 1 351 705 aktier till emissionskursen 28 SEK och tillför bolaget ca 37,85 MSEK. Emissionen tecknas av en grupp investerare i vilken ingår nya investerare, befintliga aktieägare, leverantörer samt Cassandra Oils styrelseledamöter, VD, anställda och konsulter. Den lånefacilitet som bolagets grundare Anders Olsson tillhandahållit genom sitt nätverk är för närvarande utnyttjad till ett belopp om 7,5 MSEK, vilket belopp omvandlas till aktier i nyemissionen. Därutöver har några av Cassandra Oils närmaste leverantörer accepterat att omvandla ca 4,7 MSEK i fakturafordringar till aktier.

För varje aktie som tecknas i den riktade nyemissionen erhålls två teckningsoptioner i olika serier. Den ena serien löper under två år (slutdag 30 april 2016) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 40 SEK. Den andra serien löper under fyra år (slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK.

Styrelsen har beslutat om den riktade nyemissionen av aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman 2013. Såvitt avser rätten för teckningsberättigade som ingår i den s.k. Lex Leo-kretsen (styrelseledamöter och anställda) att delta i emissionen samt emissionen av teckningsoptioner är emissionen villkorad av bolagsstämmas godkännande. Cassandra Oil kommer att sammankalla en extra bolagsstämma under maj månad för godkännande av den riktade emissionen i nu angivna delar.

De aktier som emitteras i den riktade nyemissionen kommer att utgöra ca 4,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget före företrädesemissionen. Vid full teckning av företrädes-emissionen kommer de aktier som ges ut i den riktade nyemissionen att utgöra ca 4,7 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Emissionskostnaderna för de båda nyemissionerna utgörs endast av rena administrationskostnader.

Företrädesemissionen
Företrädesemissionen kommer att avse högst 791 153 aktier. För etthundra (100) befintliga aktier ges rätt att teckna tre (3) nya aktier. Emissionskursen är 28 SEK. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen äger inte rätt att delta i företrädesemissionen. Företrädesemissionen kommer att beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman. Tidsplan för företrädesemissionen kommer att offentliggöras inom kort. Vid full teckning av företrädesemissionen tillförs bolaget ca 22,15 MSEK. Då detta belopp understiger 2,5 miljoner EUR kommer inte något prospekt att upprättas.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59


Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB