Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; operativ uppdatering och emissionsvillkor

2014-05-05

OPERATIV UPPDATERING

Cassandra Oil levererar under innevarande vecka den första processanläggningen till kontraktsparten North Oil Company’s site i provinsen Kirkuk i norra Irak. Installationen kommer att utföras av Cassandras egen personal i samarbete med lokal arbetskraft.

Testkörning av Cassandra Oils andra processanläggning inleds i Västerås under första halvan av maj månad. Cassandra Oil kommer att besluta om installation av den andra processanläggningen när den första processanläggningen installerats.

Cassandra Oils finansiella partner avseende Irak har inte betalat ut avtalad del av finansieringen och det tidigare leveransavtalet med JV-bolaget och JV-bolagets finansiella partner har därför hävts. Därmed övertar Cassandra Oil den finansiella partnerns ägarandel i JV-bolaget och kommer därmed initialt äga 82 procent. Resterande 18 procent ägs av lokala partners. Cassandra Oil kommer att kunna genomföra installation och uppstart av processanläggningen i egen regi med medel från nyemissionerna. För den fortsatta expansionen i Irak och i andra regioner kommer Cassandra Oil behöva samarbeten med framför allt industriellt inriktade partners och bolaget kommer även fortsättningsvis söka sådana samarbeten.

En ny uppdatering kommer att offentliggöras i samband med den extra bolagsstämman den 19 maj 2014.

NYEMISSIONER

Som framgått i pressmeddelandet den 14 april 2014 har Cassandra Oil, villkorat av bolagsstämmas godkännande, beslutat att genomföra två nyemissioner om totalt 60 MSEK; en riktad nyemission om 37,85 MSEK och en företrädesemission om 22,15 MSEK. Nyemissionerna omfattar totalt högst 2 142 858 aktier. Cirka 12 MSEK av emissionslikviden kommer att betalas genom kvittning och vid full teckning av emissionerna tillförs Cassandra Oil således ca 48 MSEK kontant.

Den riktade nyemissionen avser 1 351 705 aktier. För varje tecknad aktie erhålls två teckningsoptioner, en av serie TO1 och en av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att senast den 30 april 2016 teckna en ny aktie för 40 SEK. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att senast den 30 april 2018 teckna en ny aktie för 70 SEK.

Styrelsen har beslutat att föreslå den extra bolagsstämman att även de som tecknar aktier i företrädesemissionen ska erhålla teckningsoptioner på samma villkor som i den riktade nyemissionen. Därmed möjliggörs att ansöka om listning av teckningsoptionerna.

Extra bolagsstämma

Cassandra Oil kallar till extra bolagsstämma måndagen den 19 maj 2014 kl. 10.00 för godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission och företrädesemission. Kallelsen offentliggörs i parallellt pressmeddelande.

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

  • Nyemissionen omfattar högst 791 153 aktier och 1 582 306 teckningsoptioner i två olika serier (TO1 och TO2) med 791 153 teckningsoptioner i respektive serie.
  • Nyemissionen tecknas i units; varje unit består av en aktie, en teckningsoption av serie TO1 och en teckningsoption av serie TO2.
  • Emissionskursen är 28 SEK per unit.
  • Etthundra (100) gamla aktier i Cassandra Oil ger rätt att teckna tre (3) units.
  • De aktier och teckningsoptioner som emitteras i den riktade nyemissionen ger inte rätt att delta i företrädesemissionen.
  • Då emissionsbeloppet understiger 2,5 miljoner EUR kommer inte något prospekt att upprättas.

Tidsplan för nyemissionen med företrädesrätt

  • Avstämningsdag är den 26 maj 2014.
  • Sista dag för handel inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 21 maj 2014.
  • Teckningstiden löper under perioden 28 maj – 13 juni 2014.
  • Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 28 maj – 10 juni 2014.

ÅRSSTÄMMA OCH RAPPORTDATUM

Cassandra Oil kommer att som tidigare meddelats offentliggöra delårsrapport för det första kvartalet den 31 maj 2014.

På grund av de förevarande nyemissionerna senareläggs Cassandra Oils årsstämma till den 17 juni 2014. Årsredovisningen kommer att offentliggöras den 27 maj 2014.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB