Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; kallelse till extra bolagsstämma

2014-05-05

Aktieägarna i Cassandra OIl AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 19 maj 2014, kl 10.00 på Kilpatrick Townsend Advokatbyrå, Hovslagargatan 5B i Stockholm. 

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 13 maj 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 13 maj 2014 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, per telefon 021-49 53 220 eller per e-mail per.olsson@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 13 maj 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

 Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Godkännande av beslut om riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner
  8. Godkännande av att personer inom ”Lex Leo”-kretsen deltar i den riktade nyemissionen
  9. Godkännande av beslut om företrädesemission av aktier och teckningsoptioner
  10. Stämmans avslutande

Riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 7-8)
Styrelsen i Cassandra Oil AB har, villkorat av stämmas godkännande, beslutat om nyemission av högst 1 351 705 aktier till emissionskursen 28 SEK. För varje aktie som tecknas erhålls två teckningsoptioner i olika serier. Den ena serien löper under två år (slutdag 30 april 2016) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 40 SEK. Den andra serien löper under fyra år (slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK. Teckningsberättigade är en grupp investerare i vilken ingår nya investerare, befintliga aktieägare, leverantörer samt Cassandra Oils styrelseledamöter, VD, anställda och konsulter. Den lånefacilitet som bolagets grundare Anders Olsson tillhandahållit genom sitt nätverk är för närvarande utnyttjad till ett belopp om 7,5 MSEK, vilket belopp omvandlas till aktier i nyemissionen. Därutöver har några av Cassandra Oils närmaste leverantörer accepterat att omvandla ca 4,7 MSEK i fakturafordringar till aktier. Beslutet framläggs för stämmans godkännande.

Styrelsen föreslår att nyemissionen av aktier och teckningsoptioner till en del ska kunna tecknas av personer inom den s.k. Lex Leo-kretsen enligt 16 kap aktiebolagslagen. Sådant beslut kräver biträde av aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet företrädda aktier på stämman. Frågan behandlas i en särskild beslutspunkt (punkt 8) på stämman.

Företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (punkt 9)
Företrädesemissionen kommer att avse högst 791 153 aktier. För etthundra (100) befintliga aktier ges rätt att teckna tre (3) nya aktier. Emissionskursen är 28 SEK. För varje aktie som tecknas erhålls två teckningsoptioner i olika serier. Den ena serien löper under två år (slutdag 30 april 2016) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 40 SEK. Den andra serien löper under fyra år (slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK. Företrädesemissionen sker således på samma villkor som den riktade nyemissionen. De aktier som ges ut i den riktade nyemissionen äger inte rätt att delta i företrädesemissionen.

Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.cassandraoil.se.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i maj 2014

Cassandra Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB