Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; uppdatering om nyemission och rapportering

2014-05-27

Nyemissionen
Teckningstiden för Cassandra Oils företrädesemission om 22,15 MSEK inleds i morgon den 28 maj och pågår till och med den 13 juni. Nyemissionen tecknas i form av units. Varje unit består av en aktie och två teckningsoptioner. I tidigare kommunikation har teckningsoptionerna betecknats TO1 respektive TO2. Av tekniska skäl har dessa beteckningar ändrats till TO3 (slutdag 5 juni 2016; teckningskurs 40 SEK) respektive TO4 (slutdag 5 juni 2018; teckningskurs 70 SEK). Teckningskursen för en unit är 28 SEK.

Som tidigare meddelats är nyemissionen fullt garanterad. Garantiersättning till garantikonsortiet utgår i form av 1 582 306 teckningsoptioner av serie TO3 samt kontant ersättning om 3,5 procent av garanterat belopp. Emissionen av teckningsoptioner förutsätter bolagsstämmobeslut. En extra bolagsstämma kommer att sammankallas till den 13 juni 2014.

Senareläggning av grundaren Anders Olssons royalty
Cassandra Oils grundare Anders Olsson har enligt avtal med Cassandra Oil rätt till royalty för varje driftsatt processanläggning. I syfte att stärka Cassandra Oils likviditet har parterna överenskommit att ingen royalty ska utgå för de första tio processanläggningarna. Royalty utgår därefter från och med den elfte driftsatta processanläggningen. Royaltyn för varje processanläggning utbetalas under en femårsperiod från driftsättandet.

Delårsrapport första kvartalet 2014
Cassandra Oils delårsrapport för det första kvartalet kommer att offentliggöras den 30 maj mot tidigare annonserat datum 28 maj.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB