Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; kallelse till extra bolagsstämma

2014-05-30

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 13 juni  2014, kl 10.00 på Summit, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta i den extra bolagsstämman
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 5 juni 2014, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 5 juni 2014 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, per telefon 021-49 53 220 eller per e-mail per.olsson@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 5 juni 2014 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Riktad emission av teckningsoptioner
  8. Godkännande av att personer inom ”Lex Leo”-kretsen deltar i den riktade emissionen
  9. Stämmans avslutande

Riktad emission av teckningsoptioner (punkt 7)
Vid extra bolagsstämma den 19 maj 2014 beslutades om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner som vid full teckning tillför Cassandra Oil 22,15 MSEK. Företrädesemissionen tecknas i units; varje unit består av en aktie och två teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är av två olika serier. Den ena serien – TO3 - löper under två år (slutdag 30 april 2016) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 40 SEK. Den andra serien – TO4 - löper under fyra år (slutdag 30 april 2018) och ger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till teckningskursen 70 SEK. Teckningskursen i nyemissionen är 28 SEK per unit.

Cassandra Oil har ingått avtal med ett garantikonsortium om att garantera hela företrädesemissionen om 22,15 MSEK. I garantiersättning erhåller konsortiet kontant ersättning om 3,5 procent av emissionens belopp samt 1 582 306 teckningsoptioner av serie TO3. Vid stämman framläggs förslag till en riktad emission av 1 582 306 teckningsoptioner av serie TO3 som således utgör garantiersättning. Motivet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på detta sätt säkerställa att nyemissionen blir fulltecknad.

Godkännande av att personer inom ”Lex Leo”-kretsen deltar i den riktade emissionen (p. 8)
I garantikonsortiet ingår styrelseledamöterna Erik Nerpin och Johan Thorell. Deras rätt att teckna framläggs på stämman som en särskild beslutspunkt. För giltigt beslut erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst 90 procent av antalet företrädda aktier på stämman.

Handlingar inför bolagsstämman
Styrelsens beslut och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolaget och dess hemsida www.cassandraoil.se.se. Kopior av handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress, samt kommer att finnas tillgängliga på bolagsstämman.

Stockholm i maj 2014

Cassandra Oil AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59


 

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB