Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; Kommuniké från årsstämman

2014-06-30

Vid årsstämman i Cassandra Oil AB (publ) den 30 juni 2014 fattades följande beslut.

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen för moderbolaget och koncernen samt om resultatdisposition i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin (ordförande), Björn Hedberg, Eric Hasselqvist och Johan Thorell. Magnus Nordin hade avböjt omval.

Styrelsearvodet fastställdes till sammantaget 450 TSEK, varav ordföranden 150 TSEK och övriga ledamöter 100 TSEK vardera.

PricewaterhouseCoopers AB, med auktoriserade revisorn Klas Brand som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisor. Arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet får inte överstiga 10 procent av antalet aktier.

För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB