Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil; kallelse till årsstämma 2016

2016-03-24


Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 april 2016, kl. 10.00 på Brommavik Hotell, Karlsbodavägen 45 Bromma (i Stockholm).

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 april 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdagen den 18 april 2016 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 18 april 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Totalt finns det 33 871 781 st aktier och lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare.

15. Styrelsens förslag om att ändra Bolagsordningen.

16. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

17. Övriga frågor.

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden senast en vecka före stämman.

Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare (punkt 14)

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget avser att lämna ett förslag till optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare senast en vecka före stämman.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av Bolagsordning (punkt 15)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 2 i bolagsordningen från tidigare text ”Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun” till ”Styrelsen ska ha sitt säte i Västerås kommun. Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller om extraordinära omständigheter kräver det på annan ort i Sverige.”

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i bolagsordningen från tidigare text ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor..” till ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 30.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor.”

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 5 i bolagsordningen från tidigare text ”Antalet aktier skall vara lägst 20.000.000 och högst 80.000.000. Alla aktier är av samma slag.” till ”Antal aktier skall vara lägst 30.000.000 och högst 120.000.000. Alla aktier är av samma slag.”

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 16)

Förhandlingar om industriellt samarbete pågår. Som en följd härav föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Handlingar till stämman

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i mars 2016

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta
Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB