Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil har publicerat årsredovisning med Särskild Revisorsupplysning.

2016-03-31

Med anledning av dagens offentliggörande av årsredovisning för 2015 har bolagets revisor valt att göra en särskild kommentar kring Förvaltningsberättelsen och skrivningen avseende ”Fortsatt drift – Going concern” och att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation för den kommande tolvmånadersperioden. Revisorn förtydligar att bolaget behöver tillföras kapital för den planerade verksamheten under 2016. Den Särskilda Revisorsupplysningen återges i sin helhet nedan.

Styrelsen för Cassandra Oil är väl införstådd med bolagets finansieringssituation och arbetar aktivt med frågan. Ytterligare information kring finansieringsläget kommer att lämnas vid den kommande årsstämman 25 april 2016. 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen under rubriken ”Fortsatt drift – Going concern” om att det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten.

Bolaget behöver tillföras rörelsekapital under den närmaste tolvmånadersperioden för att kunna fortsätta den planerade verksamheten. Finanseringen är vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande ej säkrad.

Erhållandet av ytterligare rörelsekapital är en förutsättning för att säkerställa koncernens likviditet och därmed trygga fortsatt drift under 2016. I en situation där koncernens fortsatta drift inte längre kan förutsättas föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av koncernens tillgångar liksom av moderbolagets bokförda värden på fordringar på dotterbolag och andelar i dotterbolag. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB