Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Förslag till beslut; Cassandra Oil AB:s årsstämma den 25 april 2016

2016-04-19

Styrelsen och huvudaktieägaren Anders Olsson lämnar följande huvudsakliga förslag till beslut till årsstämman som hålls den 25 april. 

Punkt 11 Val av styrelse

Till styrelse föreslås årsstämman välja Finns Johnsson (ordförande), Anders Olsson och Björn Hedberg. Bo-Göran Ulfberg har avböjt omval på grund av personliga skäl.

Punkt 12 Val av revisor

Till revisor föreslås årsstämman välja Johan Malmqvist, PriceWaterhouseCoopers AB

Punkt 13 Förslag till arvoden

Styrelsearvode föreslås utgå med 250.000 kr varav till styrelseordföranden 150.000 kr samt 100.000 kr vardera till respektive extern ledamot som ej är anställd i bolaget innebärande att totalt skall utgå 250.000 kr. Det föreslås vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 14 Emission av teckningsoptioner

Det föreslås emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av 2 000 000 st. teckningsoptioner att tecknas med 1 000 0000 st. av styrelseordförande Finn Johnsson och 1 000 000 av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie och optionerna kan tecknas till en kurs om 5,25 kr per aktie under 1 maj 2019 – 31 december 2019. Aktiekapitalet kan ökas med högst 2 000 000 kr innebärande en total utspädning om ca 6 %. Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och sedvanliga omräkningsvillkor gäller för optionerna.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs jämlikt 16 kap aktiebolagslagen bifall med minst 9/10 av de på stämman företrädda aktierna och rösterna. 

För ytterligare information, kontakta

Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB