Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Kommuniké från årsstämma

2016-04-25

Cassandra Oil AB (publ) höll årsstämma den 25 april 2016 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2015. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2015. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250.000 kronor ska utgå.

Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Anders Olsson, Finn Johnsson och Björn Hedberg som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Det noterades att Bo-Göran Ulfberg avböjt omval på grund av personliga skäl. Finn Johnsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisionsfirma valdes PricewaterhouseCoopers AB med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att genomföra en emission av 2.000.000 teckningsoptioner, att tecknas till lika delar av styrelsens ordförande samt av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Teckningsoptionerna ger rätt att teckna en aktie per option för 5,25 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet och att Finn Johnsson inte deltog i beslutet.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning innebärandes att styrelsens säte ändras till Västerås men att bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller om extraordinära omständigheter så kräver på annan ort i Sverige, samt innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Det noterades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB