Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB ökar expansionstakten och genomför företrädesemission

2016-06-15

Cassandra Oil ser en tilltagande efterfrågan från möjliga samarbetspartners avseende sin unika teknik och går nu in i en kommersialiseringsfas. För att stärka bolagets finansiella ställning för vidareutveckling av bolagets produkter och samarbeten har styrelsen i Cassandra Oil AB, i enlighet med bemyndigande beslutat på årsstämman den 25 april 2016, beslutat om en företrädesemission om högst 22,6 MSEK och i övrigt på nedanstående villkor. Nyemissionen är helt garanterad av Gabrielsson Invest AB, Invium Partners AB, Gryningskust Holding AB samt huvudägaren Anders Olsson,  

 1. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 15 054 124 kronor.
   
 2. Högst 15 054 124 nya aktier ska kunna ges ut.
   
 3. Teckningskursen för varje nyemitterad aktie ska vara 1,50 kr inklusive överkurs.
   
 4. Sista dag för handel inklusive teckningsrätter är den 20 juni 2016.
   
 5. Första dag för handel exklusive teckningsrätter är den 21 juni 2016.
   
 6. Rätt att teckna nya aktier i Bolaget ska tillkomma aktieägarna med företrädesrätt, varvid 9 befintliga aktier berättigar till att teckna 4 nya aktier.
  Styrelsen ska inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta hur tilldelning av tecknade aktier ska ske varvid tilldelning ska ske i följande ordning.

  i) 
  Till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana tecknare var aktieägare per avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som sådana tecknare har utnyttjat för teckning av aktier och i den mån så ej kan ske genom lottning

  ii) 
  Till de garanter, vilka Bolaget ingått Garantiavtal med, pro rata i förhållande till vad som utfästs i garantin.

  iii) 
  Till de som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i förhållande till deras teckning och i den mån så inte kan ske genom lottning

  iv)  
  Till garanter pro rata i förhållande till vad som utfästs i garantin.
   
 7. Avstämningsdagen är den 22 juni 2016.

 8. Teckning av nya aktier ska ske under perioden 23 juni 2016 – 7 juli 2016.

 9. Betalning av tecknade aktier ska erläggas kontant eller genom kvittning senast den 7 juli 2016.
   
 10. Full teckning i företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökar från 33 871 781 till 48 925 905 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 30,08 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad nyemission).
   
 11. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för vinstutdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats av Bolagsverket.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100


Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB