Hem
Stäng X

Pressmeddelande

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA i Cassandra Oil AB

2016-07-22

Aktieägarna i Cassandra Oil AB org. nr 556526-6516 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 augusti 2016 kl. 10:00. Bolagsstämman kommer att hållas hos Advokatfirma DLA Piper, Kungsgatan 9 Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 6 augusti 2016, dels senast den 5 augusti 2016 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman hos Bolaget via e-post till stamma@cassandraoil.com eller per brev till Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds samt ska eventuella biträden anmälas. Totalt finns det 47 520 310 st aktier och lika många röster i Bolaget.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid bolagsstämman får utse ett eller flera ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behöriga firmatecknare.

För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 6 augusti 2016, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

Förslag till dagordning

  1. 1.       Stämmans öppnande
  2. 2.       Val av ordförande vid stämman
  3. 3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. 4.       Val av en eller två justeringsmän
  5. 5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. 6.       Godkännande av dagordning
  7. 7.       Beslut om kvittningsemission
  8. 8.       Bemyndigande avseende registrering
  9. 9.       Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Huvudsakliga innehållet som ej är av mindre betydelse i framlagda förslag till beslut är följande.

Punkt 7 Beslut om kvittningsemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en kvittningsemission med företrädesrätt för aktieägaren Anders Olsson på i huvudsak följande villkor. Emissionsbeloppet är 12 490 000,50 kr. Aktiekapitalet ska ökas med högst 8 326 667 kronor genom utgivande av högst 8 326 667 st. nya aktier. Teckningskursen är 1,50 kronor per ny aktie. Teckning kan ske från och med den 12 augusti 2016 till och med den 15 augusti 2016.

Punkt 8 Bemyndigande avseende registrering

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de mindre korrigeringar som är erforderliga för att registrera de beslut som fattats på stämman hos Bolagsverket och Euroclear.

MAJORITETSREGLER

-        Anders Olsson är styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget. Jämlikt 16 kap Aktiebolagslagen erfordras därför för giltigt beslut enligt punkt 7 att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR

Fullständiga förslag till beslut, handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) och fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på bolagets webbplats www.cassandraoil.com. Kopior på handlingarna kommer att utan kostnad sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna har även rätt att vid stämman begära upplysningar i den ordning som 7 kap. 32 § aktiebolagslagen stadgar.

* * *

Stockholm i juli 2016

Cassandra Oil AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB