Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil genomför riktad emission och kallar till extra bolagsstämma

2016-07-22

I samband med övertecknad företrädesemission har styrelsen med stöd av tidigare bemyndigande, beslutat om en riktad emission med teckningskurs 1,50 kr per aktie för att ersätta garanti- och emissionskostnader samt kvitta investeringskapital mot aktier i den företrädesemission som genomförts. 

Sammanlagt tilldelades 5.403.888 aktier till externa parter (Gabrielsson Invest AB, Gryningskust Holding AB, City Capital Partners AB, Reaktion Value Labs AB, Afram Alode och Andreas Bonnier) för att täcka garanti- och emissionskostnader samt lösa delar av tidigare erhållna brygglån. Kursen är bestämd till samma kurs som tidigare företrädesemissionen genomfördes på, dvs 1,50 kr per aktie. Vid registrering av den riktade emissionen hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Cassandra Oil AB därav uppgå till 54.329.793 st, med ett totalt aktiekapital om 54.329.793 kr. Detta innebär en utspädningseffekt för den riktade emissionen på 9,95 procent (beräknat som antalet nya aktier till följd av den riktade emissionen dividerat med totala antalet aktier i bolaget efter riktad emission).

Styrelsen har vidare beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 12 augusti 2016 kl 10.00 hos DLA Piper på Kungsgatan 9 i Stockholm med förslag till beslut om en riktad nyemission till styrelseledamoten och VD:n Anders Olsson om 12.490.000 kr genom kvittning för tidigare utlånat kapital i form av succesivt insatta medel och upparbetade skuld. Lånen har avsett att täcka bolagets likviditet och har löpande rapporterats i bolagets kvartalsrapporter. Den föreslagna emission omfattar 8.326.667 st aktier till en teckningskurs om 1,50 kr per aktie som bestämdes i enlighet med kursen för ovannämnda företrädesemission. Om beslutet bifalles kommer antalet aktier efter registrering av den riktade emissionen uppgå till 62.656.460 aktier med ett totalt aktiekapital om 62.656.460 kr. 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB