Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Cassandra Oil AB(publ) får härmed korrigera och förtydliga innehållet i kallelsen till årsstämma den 26 april kl 0830.

2018-04-09

Förslaget till beslut om optionsprogram till styrelse och ledande befattningshavare enligt punkt 16 skall vara uppdelat på två olika program enligt punkt 16 nedan. 

Aktieägarna i Cassandra Oil AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl 08:30 på CuLTUREN, Sintervägen 6, Västerås.  

Anmälan  

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 april 2018, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredagen den 20 april 2018 per post på adress Cassandra Oil AB, Sjöhagsvägen 14, 721 32 Västerås, eller per e-mail bolagsstamma@cassandraoil.com Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 april 2018 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Totalt finns det 121 981 669 st aktier och lika många röster i bolaget.

Förslag till dagordning  

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av minst en justeringsman.

5. Godkännande av dagordning.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.

12. Val av revisor.

13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.

14. Styrelsens förslag om att ändra Bolagsordningen.

15. Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier.

16. Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare.

17. Övriga frågor.

18. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)  

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 inte lämnas.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisorer samt arvoden (punkt 11-13)  

Aktieägare som representerar ca 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget avser att lämna ett förslag till val av styrelse och revisor samt arvoden senast en vecka före stämman.

Styrelsens förslag till besluta om ändring av Bolagsordning (punkt 14)  

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 4 i bolagsordningen från tidigare text ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60.000.000 kronor och högst 120.000.000 kronor..” till ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 60.000.000 kronor och högst 240.000.000 kronor.”

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra § 5 i bolagsordningen från tidigare text ”Antalet aktier skall vara lägst 60.000.000 och högst 120.000.000. Alla aktier är av samma slag.” till ”Antal aktier skall vara lägst 120.000.000 och högst 480.000.000. Alla aktier är av samma slag.” 

Styrelsens förslag till bemyndigande att besluta om nyemission av aktier (punkt 15)  

Förhandlingar om industriellt samarbete pågår. Som en följd härav föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Beslut skall kunna fattas med eller utan företrädesrätt för aktieägarna. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra slutförandet av pågående förhandlingar samt anskaffning av kapital för expansion, företagsförvärv och för bolagets rörelse. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet begränsas av bolagsordningens begränsning om maximalt antal aktier.

Beslut om optionsprogram för styrelse och ledande befattningshavare (punkt 16)

i)  Det föreslås emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av  

1 000 000 st teckningsoptioner att tecknas av styrelseordförande Finn Johnsson. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie och optionerna kan tecknas till en kurs om 0,50 kr per aktie under 1 maj 2019 – 31 december 2019. Aktiekapitalet kan ökas med högst 500 000 kr innebärande en total utspädning om ca 1 %. Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och sedvanliga omräkningsvillkor gäller för optionerna

Bakgrunden till förslaget är att bolaget i samband med att Finn Johnsson tillträdde som styrelseordförande avtalade om ett optionsprogram av nuvarande omfattning. Finn Johnsson är sedan tidigare innehavare av 1 000 000 st teckningsoptioner med rätt att teckna en aktie för varje option till en kurs om 5,20 kr per aktie. Med hänsyn till den kursutveckling som varit i bolaget föreslås ett nytt program som komplement till det gamla. Finn Johnsson har ej deltagit i beredningen av förslaget. För giltigt beslut enligt denna punkt krävs jämlikt 16 kap aktiebolagslagen bifall med minst 9/10 av de på stämman företrädda aktierna och rösterna.

ii) Det föreslås emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av 1 000 000 st. teckningsoptioner att tecknas av dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Varje optionsrätt berättigar till teckning av en aktie och optionerna kan tecknas till en kurs om 0,50 kr per aktie under 1 maj 2019 – 31 december 2019. Aktiekapitalet kan ökas med högst 500 000 kr innebärande en total utspädning om ca 1 %. Ersättning skall erläggas enligt Black & Scholes värderingsmodell och sedvanliga omräkningsvillkor gäller för optionerna.

Bakgrunden till förslaget är att bolaget skall använda programmet för att öka möjligheterna att attrahera nödvändig kompetens för bolagets tekniska och affärsmässiga utveckling.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs jämlikt 16 kap aktiebolagslagen bifall med minst 9/10 av de på stämman företrädda aktierna och rösterna.

Handlingar till stämman  

Cassandra Oil AB:s årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.cassandraoil.com och sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018 13:30. 

Stockholm i mars 2018

CASSANDRA OIL AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100


Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB