Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Kommuniké från bolagsstämma

2018-04-26

Cassandra Oil AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2018 varvid i huvudsak följande beslut fattades.

Vid årsstämman fastställdes bolagets framlagda resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslöt om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras uppdrag för bolaget under räkenskapsåret 2017. I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inte lämna någon utdelning till aktieägarna för 2017. Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen skulle balanseras till nästa års räkenskaper.

Beslöts att styrelsearvode skulle utgå med 150.000 kronor till styrelseordföranden och 100.000 kronor till vardera ordinarie extern styrelseledamot som ej är anställd i bolaget, innebärande att totalt 250.000 kronor ska utgå.

Beslöts att revisorn skulle ersättas enligt löpande och godkänd räkning.

Bolagstämman beslöt att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och att omvälja Anders Olsson, Finn Johnsson och Björn Hedberg som styrelseledamöter i bolaget intill slutet av den årsstämma som hålls under näst följande räkenskapsår. Finn Johnsson omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisionsfirma valdes PricewaterhouseCoopers AB med Johan Malmqvist som huvudansvarig revisor.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning innebärande ändring av gränserna för aktiekapitalet och antal aktier i Bolaget.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Beslut ska kunna fattas med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och högst med det antal aktier, och representerande det aktiekapital, som tillåts enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen.

Beslöts i enlighet med styrelsens förslag att emittera 1 000 000 st teckningsoptioner till Finn Johnsson och 1 000 000 teckningsoptioner till dotterbolaget Cassandra Oil Technology AB för vidareöverlåtelse till ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en aktieför 0,50 kr under perioden 1 maj 2019 – 31 december 2019. Totala utspädningen blir ca 2 % för det fall att alla teckningsoptioner utnyttjas.


Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2018.
 


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB