Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Julbrev från VD med delvis ny information

2018-12-20

Bästa aktieägare och andra intressenter.

Det lider mot jul och för Cassandra Oil har det varit ett extremt svårt år och fler hinder återstår säkert, men jag och mina kollegor tycker oss kunna skönja bättre tider med intressanta möjligheter. Aldrig har väl den internationella debatten kring plastavfall varit så het som nu.

Vi ser positivt på framtiden för Cassandra, och med tanke på att vi är det första bolaget i EU som har fördelen att kunna sälja vår återvunna olja till oljebolag och andra på världsmarknaden. Cassandras oljor från utslitna däck och avfalls plast är nu registrerade hos REACH/ECHA.

REACH står för Regulation, Evaluation, Authorisation, and restriction of Chemicals och är en förordning för Europeiska Unionen som står för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Register förs på uppdrag av ECHA, Europen Chemical Agency, (den europeiska kemikaliemyndigheten). 

I en alltmer miljömedveten värld klättrar återvunna produkter och material nu snabbt högre och högre på prioriteringslistan. Att producera olja av skräp på ett miljömässigt sätt, som dessutom kan ersätta jungfrulig råolja är unikt idag. Vägen till REACH registreringen har varit lång och har inneburit otaliga tester och analyser, men att inte kunna sälja våra produkter globalt och i obegränsade mängder fanns aldrig med i våra planer.

I ett hållbart samhälle ser vi hur energikrävande industrier försöker hitta återvunnen energi till sin produktion då det är väldigt viktigt för dessa företag att visa positiva förändringar i sina hållbarhetsrapporter. Vi har fått fler förfrågningar från både små och världsledande företag som har intresse av att använda sig att Cassandras återvunna gas eller olja i sin produktion. Som ett exempel, bränner ett av dessa bolag stora volymer naturgas i sina 28 anläggningar världen över, och avser att byta ut en del av gasen mot olja från plast för att minska sin CO2 balansräkning på 3.8 millioner ton per år. Vi arbetar sedan några månader under NDA (sekretessavtal) tillsammans.

Som vi nämnt tidigare samarbetar vi med ett oljebolag under strikt NDA sedan 2 år tillbaka, där vi för en kontinuerlig dialog och genomför tester med analyser osv.

Cassandra har även påbörjat ett samarbete med en avknoppning från ett världsledande universitet som driver ett projekt där förädling av återvunnen olja till produkter står i fokus. Detta projekt har pågått i flera år redan. Cassandra kontaktades för några månader sedan och erbjöds att deltaga. Samarbetet är än så länge under NDA. 

Vi publicerade nyligen att vår partner, BF HOLDING OÜ, får EU-bidrag för en reaktor i Estland och att tillstånden är klara i Danmark. I Spanien har vi tillstånd för Europas största Pyrolysanläggning där vi har rätt att producera 50,000 ton olja per år.

Det är ingen nyhet att Cassandra Oils ekonomi är mer än ansträngd just nu. Vi har lidit svårt ekonomiskt av den utdragna försäkringstvisten och vidtar därför nödvändiga besparingsåtgärder. Dessa genomförs, i den utsträckning som det går, med bibehållen beredskap för den möjliga ljusare framtid som ovanstående information ger oss tilltro till.

I besparingarna ingår att vi har dragit ner på så många kostnader som möjligt. 

Då vi inte längre är listade på Nasdaq ställs inte samma krav på bl.a. revisorer och vi har därför i samförstånd med PWC överenskommit om att byta till en billigare revisionsbyrå. Vi har haft svårigheter att betala PWC likväl som andra. PWC hamnar därför i beroendeställning och kan således inte kvarstå.

Våra kostnader för legal hjälp kommer att minska dramatiskt när försäkringstvisten är avgjord och de legala rådgivningskostnaderna länkade till Nasdaq-listningen har reducerats sedan slutet av november.

För dagen gäller dock att få slut på juridiska processer och återgå till fysiska processer där vi gör olja av plast och däck. Den 15 januari är vi äntligen framme i rättssalen och expertutlåtandet vi nyligen ingivit till rätten, gör att vi styrks i tilliten att vi når framgång.

Avslutningsvis vill jag önska er en God jul och ett Gott Nytt År

/Anders Olsson


För ytterligare information, vänligen kontakta

Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB